23/05/2023

2023-yilning yanvar-aprel oylarida Namangan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 83,6 % ni tashkil etdi.