19/09/2023

Viloyatimizda 2023-yilning yanvar-avgust oylarida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) soni 3 261 tani tashkil etgan bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 273 ta
  • sanoat sohasida – 637 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 343 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 169 ta
  • qurilish sohasida – 149 ta
  • tashish va saqlash sohasida – 143 ta
  • axborot va aloqa sohasida – 77 ta
  • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 69 ta
  • boshqa sohalarda – 401 tani tashkil etgan.