16/02/2024

2024- yilning yanvar oyida jami 332 ta yangi korxonalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etilib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

  • savdo sohasida – 136 ta
  • qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 46 ta
  • sanoat sohasida – 34 ta
  • axborot va aloqa sohasida – 21 ta
  • yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 18 ta
  • tashish va saqlash sohasida – 16 ta
  • sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 8 ta
  • qurilish sohasida – 7 ta
  • boshqa sohalarda – 46 ta