08/05/2024

2024-yilning 1-aprel holatiga respublikamizda jami 298 338 ta mas’uliyati cheklangan jamiyatlar faoliyat yuritmoqda.

Ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha:

savdo sohasida – 112 069 ta

sanoat sohasida – 42 415 ta

qurilish sohasida – 27 253 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 26 205 ta

tashish va saqlash sohasida – 15 365 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 15 328 ta

axborot va aloqa sohasida – 8 455 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 6 625 ta

boshqa sohalarda – 44 623 ta

eq6f1ef1d5f1defehjklhjl1hjl1jhl11l1jkl