19/05/2022

? 2022- yilning yanvar-mart oylarida Namangan viloyatida moliyaviy xizmatlar hajmi 553,6 mlrd. so‘mni - tashkil etdi. 2021- yilning yanvar-mart  oylarida moliyaviy xizmatlar hajmi 414,7 mlrd. so‘mga teng bo‘lgan.
? 2022- yilning yanvar-mart  oylarida moliyaviy xizmatlar hajmining umumiy xizmatlar hajmidagi ulushi 18,5 % % ni tashkil etdi. Taqqoslash uchun: 2021- yilning yanvar-mart oylarida ularning ulushi 17,0 % ni tashkil etgan

Ma'lumot o‘rnida, Мoliyaviy xizmatlar hajmi - moliyaviy vositachilik hisobidan olingan foizli daromadlar hajmi (xizmatlar uchun belgilangan to‘lovlar miqdorida), shuningdek, moliya muassasasi tomonidan ssuda berish yoki depozitni saqlash bo‘yicha xizmatlari uchun to‘lanadigan haq hisobiga ko‘ra olinadi.

Axborot xizmati