25/03/2023

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan 2023-yil yanvar-fevral oylarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 422,1 mlrd. so‘mni (jami sanoat mahsulotlari hajmining 17,1 % ini) tashkil etadi. 2023-yilning yanvar-fevral oylarida, sanoatning mazkur tarmog‘ida elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash, bug‘ bilan ta’minlash tizimlari va havoni konditsiyalashning o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 45,5 mlrd so‘mga ko'payganligi kuzatildi.