Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar

Namangan viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari

29/03/2021

pdf xlsx

Yalpi hududiy mahsulot

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

29/03/2021

pdf xlsx
Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

29/04/2021

pdf xlsx
Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

29/04/2021

pdf xlsx
Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

29/04/2021

pdf xlsx